Közlemények
Az újvidéki Magyar Tanszék nagyprojektumai Bethlen-támogatás nélkül
Betűméret:             

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének közleménye

„A Magyar Tanszék sikeres felkészítő kampányt tudhat maga mögött, hiszen hosszú idő után most igazi versenyhelyzet alakulhatott ki a júliusi felvételi vizsgán, 30 jelentkezőből lehetett válogatni a 25 hallgatói helyre. Az is tünet értékű, hogy nem a szeptemberi pótfelvételin töltődött fel a keret – jobb híján történő választások nyomán. A tanszék az idei iskolaévben igyekezett nyitni a világ felé, élni az információs-kommunikációs éra adta lehetőségekkel elsősorban a saját hallgatói irányában, valamint bekapcsolódni a kar, a város, a régió, a határon túli felsőoktatási-tudományos és kulturális tényezők, intézmények életébe. A sok kezdeményezés és rendezvény hatását máris észlelhetjük.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke 1959-ben kezdte meg működését, és sokáig az egyetlen magyarul oktató felsőoktatási intézmény volt Vajdaságban. Azóta a filológusok és magyartanárok egyetemi képzését végzi alap- és mesterfokon, doktori iskolát működtet, és ezzel párhuzamosan tudományos kutatásokat folytat a magyar nyelv, irodalom, művelődéstörténet, néprajz tárgykörében. A tanszék sajátos feladattal és küldetéssel bír a kultúrák közötti közvetítés szempontjából is, ezért kiemelt jelentőségűek a komparatisztikai irodalmi és a kontrasztív nyelvészeti kutatások.

Az eddig megteremtett tudományos értékek köteleznek bennünket, de a fenntarthatóságon túl a kiválóság jegyében a fejlődés újabb lehetőségeit is keresnünk kell.

Vajdaságban több magyar civil szervezet folytat tudományos tevékenységet, kevés azonban az államilag létrehozott intézményes kutatóhely, s ez a vajdasági magyar tudományos érdekérvényesítés fejletlenségéről árulkodik. Két ilyen intézmény van: az újvidéki BTK Magyar Tanszéke és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Kiemelkedő nemzetstratégiai feladatunk regisztrált tudományos intézetek létesítése, a stabilabb létalapok megteremtése, munkahelyek biztosítása.

A Magyar Tanszék a vajdasági humán tudományos kutatások csúcsintézménye. Ötvenéves értékteremtő tevékenységébe projektek, konferenciák, szótárak, folyóiratok és kötetek épültek be. A BTK nem rendelkezik saját forrásokkal a fenti tevékenységek finanszírozására. Támogatói eddig elsősorban az anyaországi ernyőalapítványok voltak (Illyés, Szülőföld, Bethlen).

Ennek ismeretében megengedhetetlen luxus, hogy a vajdasági magyar humánértelmiségi-képzés alapintézményének nagyprojektumait veszteglésre ítéljük, anyaországi támogatás nélkül hagyjuk. Nincs másik intézmény, amelynek tevékenységével ezt pótolni lehetne.

E feladatok további felvállalását sikeres pályázatok tennék lehetővé, idei nagyprojektumi beadványaink azonban semmilyen támogatásban nem részesültek a Bethlen Alapnál.

A Magyar Tanszék tudományos folyóiratai – Hungarológiai Közlemények, Tanulmányok – 1969 óta léteznek.

A tanszék több évtizede érlelődő kapitális terve a magyar–szerb, szerb–magyar nagyszótár megírása.

Infrasturkturális fejlesztésre is pályáztunk, mert több évtizedes lemaradásban vagyunk: szemináriumi könyvtárunkban a hallgatók csupán két számítógépet használhatnak. A szótármunkálatokhoz sincsen meg a technikai felszereltség.

Mindezt tetézi, hogy az idén a 12. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) sem érdemesült Bethlen-támogatásban, s ez szintén a vajdasági magyar hallgatókat és egészében a vajdasági magyar felsőoktatási szférákban uralkodó közhangulatot sújtja. A VMTDK az egyetlen olyan fórum, amelyen a vajdasági magyar egyetemi hallgatók és doktoranduszok tudományos-művészeti eredményeikkel bemutatkozhatnak egymásnak, tanáraiknak és a világnak, hiszen a konferencia Kárpát-medencei jellegű, ugyanakkor nagyon fontos, hogy házigazdája mindig az Újvidéki Egyetem valamelyik újvidéki avagy szabadkai kara.

Ez az immár 11 éve folyamatosan jelen lévő, nagy tekintélyű, sikeres és identitásformáló rendezvény a túlnyomórészt szerb nyelven tanuló vajdasági magyar egyetemistáknak eddig lehetőséget adott arra, hogy anyanyelvükön mutassák be kutatásaikat.

Tavaly 188 fiatal lépett fel a szabadkai Tanítóképzőben megtartott konferencián.

Joggal merül föl mindannyiunkban a kérdés, hogy milyen megfontolások alapján alakult ki a – mással nem pótolható – alapértékeket ignoráló Bethlen-döntés” – írja a közleményben dr. Csányi Erzsébet, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője.

„A szerbiai Oktatási, Tudományügyi, Technológiai és Fejlesztési Minisztérium 2012. évi kategorizációja értelmében az újvidéki Magyar Tanszék tudományos folyóiratai – Hungarológiai Közlemények (1969), Tanulmányok (1969) – a vajdasági magyar irodalom- és nyelvtudomány, kultúrtörténet, néprajz M52-es rangú időszaki kiadványai. Folyóirataink nagy hagyományú, állami tudományos intézmény által kiadott periodikumok, s mint ilyenek a mai napig élvezték a Magyar Köztársaság anyagi támogatását.

Annál inkább diszkrimináló a Bethlen Gábor Alap döntése, mert a Forum Könyvkiadó, amely nem tudományos jellegű kiadó, tehát nem jelent alternatívát a tanszékkel szemben, sikeresen pályázott a Létünk és a Híd c. folyóiratok kiadására.

Érthetetlen hozzáállás ez egy olyan anyaországi 'elkülönített állami pénzalap' részéről, 'amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar–magyar kapcsolatok ápolásához.'

A Bethlen Gábor Pénzalap (BGA) honlapján olvasható szöveg nyomán felmerül néhány kérdés:

– az újvidéki Magyar Tanszék tudományos folyóiratainak fennmaradása, a vajdasági magyar bölcsészettudományi kutatások csúcsintézményének fejlődése nem kapcsolódik a magyar kormány nemzetpolitikai stratégiájához?

– avagy baj van a pályázati rendszer átláthatóságával és/vagy hatékonyságával?

Bármi legyen is a hátrányos megkülönböztetés oka, a BGA 2013. évi döntése nehéz helyzetbe hozta a vajdasági magyar nyelvű humán tudományosság alapintézményét, a vajdasági magyartanárképzés 1959 óta működő bázisát” – fejti ki a közleményben dr. Ispánovics Csapó Julianna, a Tanulmányok című folyóirat főszerkesztője.

„A nemzeti kisebbségeknek egy országban többek között az a szerepük, hogy felvállalják a híd, a nyelvi és művelődési közvetítő szerepét az államalkotó nemzet és a kisebbségek, illetve két szomszédos nép képviselői között. A nemzetek akkor tudják igazán megérteni egymást, akkor tudnak békésen egymás mellett élni, ha megismerik egymás kultúráját, mentalitását. Ezt leginkább egymás nyelvének kölcsönös megtanulásával, szépirodalmi művek, szakszövegek fordításával, más szóval a szellemi értékek tolmácsolásával lehet elérni. Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget tehessünk, elsősorban jó kétnyelvű szótárakra van szükségünk. Szerb–magyar viszonylatban ki vállalhatná fel ezt a nagyszabású feladatot megfelelőbben, mint a kiváló kétnyelvi kompetenciával rendelkező vajdasági nyelvészgárda? Ehhez viszont nemcsak lelkesedésre és önfeláldozó munkára van szükség, hanem pénzügyi fedezetre is.

Hiába van meg a tudás, készség, hajlandóság, ha hiányzik az anyagi támogatás. Jóllehet a szerb–magyar, magyar–szerb szótár elkészítésének sürgősségéről már néhány évvel ezelőtt, a legmagasabb államközi tárgyalások alkalmával is szó esett (Sólyom–Tadić), azóta sem jutottunk előbbre ennél a szándéknyilatkozatnál. A Magyar Tanszék már néhány alkalommal készített szótártervet, s próbálkozott a projektum elindításával, a pénzeszközök előteremtésével.

A legutóbbi szótárstratégiát mintegy két hónapja fogadta el a tanszék, s annak nyomán több pályázati kérelmet is átadtunk. Egy nagyszabású, háromkötetes szerb–magyar és magyar–szerb szótár elkészítését irányoztuk elő. Ezeknek a munkálatoknak a megvalósításához több külső munkatárs alkalmazására van szükség.

Sajnos mindenhol zárt ajtókra találtunk, meg nem értésbe ütköztünk. Legnagyobb meglepetésünkre a Bethlen Gábor Alap is elutasította projekttervünket. Noha olyan dologról van szó, amelynek fontosságát és közérdekűségét mindenki belátja, félő, hogy ez az újabb kísérletünk is kudarcot fog vallani. S ez már nem írható a tanszék munkatársainak a rovására” – írja dr. Andrić Edit, a Magyar Tanszék Magyar Nyelvi Központjának vezetője.

„A vajdasági magyar irodalomtudomány vezető folyóirata, a Hungarológiai Közlemények az idén nem kapott anyagi eszközöket eddigi első számú támogatójától, a Bethlen Alaptól. Ez a hír nagyon meglepett bennünket, mert első számunkra már rányomattuk az alap logóját. A BGA döntéséből eredően a második számról utólag le kellett vennünk.

Lapunk megfelel a hazai, igen szigorú tudományos szabványoknak, és fokozatosan igyekszik növelni impakt faktorát. A regionális nyelvészeti, irodalomtudományi témák folyamatos kutatása az itt élő emberek identitástudatának megerősítését tűzte ki célul 2013-ban is.

A folyóirat jelenlegi gondjai főként a szigorúan vett periodicitás hiányából adódnak, amire egyedül a megfelelő pénzügyi háttér jelenthetne megoldást, a folyóiratnak anyagi biztonságra lenne szüksége a további fejlődéshez. Így viszont fennmaradása is kérdésessé válik” – zárja soraival az újvidéki Magyar Tanszék közleményét dr. Toldi Éva, a Hungarológiai Közlemények című folyóirat főszerkesztője.

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

III. Svetozar Gimis Kvíz - illusztráció
2023. DECEMBER 6.
[ 11:15 ]
Idén ismét, immár tizedik alkalommal várunk benneteket december 10-én a Fonó Budai Zeneházban, hogy örüljünk a régi barátoknak, gyerekeink megtalálják az új barátaikat, és közben segítsünk a szülőföldünk gyerekeinek. Idén két remek határon túli magyar közösséget: a tóthfalusi Kaszap István Kollégiumot (Vajdaság)...
2023. NOVEMBER 19.
[ 22:42 ]
Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által működtetett Kőrösi Csoma Sándor Program új pályázati felhívása. A diaszpóra magyarságát segítő program új kiírása keretében a déli félteke országaiba lehet ösztöndíjasként jelentkezni. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban indított...
2023. NOVEMBER 15.
[ 15:33 ]
A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ az idei adventi időszakban is meghirdeti a Mézeskalács készítő pályázatát. Süsd meg Te/ Süssétek meg Ti a legszebb mézeskalácsot, mézeskalács házat. Várjuk az amatőr és profi sütni szeretők, baráti társaságok, óvodai és iskolai csoportok, klubok,...
2023. NOVEMBER 15.
[ 13:46 ]
Beolvasás folyamatban